Privacy statement websitebezoekers Voice to Voice Telemarketing B.V.

Inhoudsopgave

Inleiding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

Artikel 6 Bewaartermijnen

Artikel 7 Rechten van betrokkenen

Artikel 8 Klachten

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Inleiding

Voice to Voice Telemarketing (hierna: Voice to Voice) is gespecialiseerd in telemarketing in de breedste zin van het woord. O.a. om onze diensten aan te bieden en om u daarover te informeren maken wij gebruik van een website. Met de persoonsgegevens van websitebezoekers die wij verwerken, gaan wij voorzichtig om. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen .

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: Voice to Voice Telemarketing, Vuurtorenweg 17E, HJ Lemmer.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
  c. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement Voice to Voice Telemarketing;
  d. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 2. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van ons als verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
  f. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
  g. beheerder: degene die namens ons de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement de eigenaar van Voice to Voice, Irene de Boer;
  h. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
  i. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens

2.1        Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. Technische cookies. Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat u een optimale gebruikerservaring hebt. De informatie die wij via deze cookies verkrijgen is anoniem.
 2. Analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om te website te optimaliseren, de werking ervan te controleren en gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die wij via deze cookies verkrijgen is anoniem.
 3. Marketing cookies. Marketing cookies worden gebruikt om een bezoeker te kunnen volgen op het internet. Voor het gebruik van marketing cookies verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig. Indien u de gevraagde toestemming verleent dan plaatsen wij tracking cookies om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1        Indien u toestemming verleent voor de marketing cookies als beschreven onder 2.1 onder c, dan kunnen uw onderstaande persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

 1. Uw IP-adres;
 2. Gegevens betreffende uw surfgedrag;

3.2        De verwerking van de persoonsgegevens als genoemd in artikel 3.1 berust niet op een wettelijke en/of contractuele verplichting. Wij verwerken de betreffende persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1        Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het bestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waar onder  al onze werknemers. Ook door ons ingeschakelde verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens,  waar onder in ieder geval Google.

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

5.1        Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van
de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2        Een ieder die handelt onder het gezag van ons ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit privacy statement betrekking op heeft, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 6 Bewaartermijn kandidaten

6.1        Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Naam cookieVerloopt na
_ga2 jaar
_gid24 uur
_gat1 minuut

Artikel 7 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet.

7.1        U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

7.2        U heeft te allen tijde het recht om een gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.3        U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om u inzage te geven in de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij delen u schriftelijk binnen vier weken mee of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

7.4        Indien u onjuistheden constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen. Een weigering is met redenen omkleed.

7.5        Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij onmiddellijk de verwerking.

Artikel 8 Klachten

8.1        Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 9 Inwerkingtreding

9.1 Dit privacy statement treedt eerst in werking op 25 mei 2018.